مهارت های نرم و مهارت های سخت

48

برای ورود به بازار کار، به نوع مهارت نیاز است: مهارت های نرم و مهارت های سخت. در این ویدئوی آموزشی، به بررسی این دو نوع مهارت و تفاوت های آن ها پرداخته شده است.