دسته زنجیر زنی روز هفتم محرم 1397 - قسمت سه

462

دسته زنجیر زنی روز هفتم محرم سال 1397 روستای جزن دامغان - قسمت سه از سه