اسید و باز بخش 1-دکتر رحمانی

183

یکی از سختترین فصول شیمی کنکور، فصل یک دوازدهم میباشد. در ابتدای این فصل مفاهیم مربوط به شیمی آلی نیاز به مرور قبلی دارند و در صورت آموزش درست و دقیق، فهم پاک کننده های صابونی تسهیل میشود @parrahha

DrRahmani_chem
DrRahmani_chem 1 دنبال کننده