گزارش شبكه پنج سیمااز پانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی

75
خبر ساعت 24 شبكه پنج سیما - تهران - 7 اسفند 1396- اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی - سازمان مدیریت صنعتی
pixel