مصاحبه راه پرداخت با امید ترابی در همایش پنجم

395

مصاحبه راه پرداخت با امید ترابی عضو هیئت مدیره شرکت توسن در حاشیه همایش پنجم در خصوص معرفی توسن بوم و اینکه توسن بوم در حال حاضر در چه وضعیتی به سر می برد.

راه پرداخت
راه پرداخت 471 دنبال کننده