سیستمهای هیدرولیک هواپیماهای آمریکا راببینید

481

پدیده هیدرولیک پنیوماتیک معتقد است PARKER رامیتوان درداخل واطراف هرچیزی که حرکت دارددید.ماتولیدقطعات وسیستمهای تسهیل حرکت وجریان کنترل مایعات و گازهای برای افزایش بهره وری وسودآوری،تمرکز مابرروی حل برخی ازبزرگترین چالشهای مهندسی درجهان است آدرس دفترمرکزی:نارمک ، خیابان سمنگان ، کوچه کمال ، پلاک ۶ tel:+982133987398