کارتل های استارتاپی یک معمای هزارتو در اکوسیستم استارتاپی

32

در پشت پرده ی فضای استارتاپی چه اتفاقاتی می افتد؟ چه گروه ها و مجموعه هایی انحصارگری می کنند؟