پاک کردن تاتو ابرو

895

فی ریموال باعث رویش مجدد ابرو می شود زیرا فولیکول مو آزاد شده وتقویت میشود جدیدترین متد پاک کردن تاتو قدیمی با تکنیک فی ریموال ۱۱۷۰ ۴۵۴ ۰۹۱۲ -- ۷۴۵۷ ۲۸۰ ۰۹۳۳ (خواهران ببریان) بدون اسکار ، سوختگی و بدون گوشت اضافه با استفاده از عصاره میوه های ارگانیک و سوزن نانو

pixel