ارزش کارگرها به اندازه توانایی آن هاست

145

رییس کانون انجمن های کارفرمایی استان اصفهان در مصاحبه با «تجارت برتر» گفت: کارگران بر مبنای توانشان برای خود ارزش ایجاد می کنند؛ اینجاست که باید کارفرما به دنبال کارگران بدود. رضا چینی افزود: در بخش کارفرمایی معضل اصلی ما نبود کارگر خوب و آموزش دیده است.

تجارت برتر
تجارت برتر 58 دنبال کننده