ارتش در انقلاب در گفتار شهید صیاد شیرازی

94

توصیف چهره بارز «ارتش در انقلاب» را در کلام شهید سپهبد علی صیاد شیرازی بشنوید.