06 طراحی داشبورد پیشرفته -مقدماتی

43

نکات قسمت ششم ایجاد منبع اطلاعاتی برای داشبورد : ایجاد ابعاد اطلاعاتی جدید از روی ستون تاریخ منبع داده و اتصال آن با Dimension تاریخ برای اضفه نمودن ابعاد اطلاعاتی مانند هفته ماه فصل و نیمسال برای طراحی داشبورد ایجاد داشبورد جدید : نام گذاری داشبورد تخصیص منبع داده به داشبورد تخصیص استفاده کنندگان از داشبورد اشتراک داشبورد در درخت گزارشات طراحی داشبورد

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel