بخش کوتاهی از سخنرانی سید حسن نصرالله در روز عاشورای ۱۴۴۱ به روایت دوربین دوم

792
«آگاه باشید که این حرامزاده‌ی فرزند حرامزاده، مرا میان دو چیز مخیر گذاشت: یا تیغ و یا ذلت و چه دور است از ما ذلت. الله، فرستاده‌اش، مؤمنان، دامن‌های پاک و جان‌های غیور و سازش‌ناپذیر برای ما نمی‌پسندند که اطاعت از فرومایگان را بر کشته شدن همچون بزرگواران ترجیح دهیم.» متن کامل: http://nasr.link/98-06-19
pixel