تیزر جدید فیلم سینمایى "خشكسالى و دروغ"

1,117
این فیلم با وجود تحریم حوزه هنرى در آستانه دو میلیاردى شدن است.
pixel