10 سال با وب فارسی - پرهام باغستانی

382

ما از پرهام باغستانی پرسیدیم: شما 10 سال پیش چیکار میکردید؟ تجربه ها و خاطرات خود ا را با #IWMF96 به اشتراک بگذارید.