بهبود دستگاه های تحریک عمقی مغز برای بیماران پارکینسون

622

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، سان فرانسیسکو از یک محرک عمقی مغز Medtronic استفاده کردند تا فعالیت مغز را حس کنند، آن را پردازش و به سرعت تحریک مناسب را تحویل دهند. مدار الکترونیکی افزوده شده به این دستگاه می تواند یک سامانه حلقه بسته را برای بهبود کارایی درمان DBS بکار گیرد. www.exos.ir/?p=15948