آمار شیوع خیانت در فضای مجازی (۱)

407
این مقاله در سال 2006 نوشته شده است که توضیح می دهد که ما تعریف مشخصی از خیانت نداریم و نمیتوانیم آمار و ارقام دقیقی به صراحت بیاوریم ولی ده سال بعد از آن در سال 2016 همین مقاله آورده است که اینقدر آمارهای خیانت زیاد شده است که هم می توان از آن تعریف کرد و حیطه های دقیق آن را مشخص کرد و هم می توان گفته شود که این آمار بین زنها و مردها هرکدام چقدر است...
pixel