ماموستا کریکار - کشور نروژ در مرگ و زندگیم مسئول هست

389
(همراه با زیر نویس فارسی) - جناب ماموستا کریکار فک الله اسره؛ دوستانو برادران گرامی باید خوب بدانید که کشور نروژ و سیاستمدارانشان و کسانی که همدستشان هستند و می خواهند مرا به کردستان عراق تسلیم کنند در مرگ و زندگیم مسئول هستند و باید پاسخگو باشند و تاوانش رو هم پس بدهند، من تنها نیستم کس و کاری دارم، پیروان و طرفدارانی دارم، کسانی هستند که مرا دوست دارند و انتقامم را از شما و امثال شما رو خواهند گرفت
pixel