ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

کارگاه سیستم سازی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار

263
کارگاه سیستم سازی و مدیریت فرآیندهای کسب وکار سرفصل ها: اهمیت وضرورت سیستم مدیریت مفاهیم سیستم ، سیستم مدیریت وسیستمی کارکردن مفاهیم چرخه دمینگ در مدیریت مفاهیم واهمیت نگرش فرآیند چرخه مدیریت فرآیند شامل : ✔ شناسایی فرآیندها ✔ تجزیه وتحلیل فرآیندها ✔ بازنگری در طراحی فرآیندها ( مدلسازی) ✔ استقرار واجرای فرآیندها ✔ پایش واندازه گیری فرآیندها ✔ هدف گذاری وبهبود فرآیندها
pixel