دستگاه خوراک دهنده بطری

166

با استفاده از این دستگاه بطری های نا مرتب را به حالت مرتب به حالت عمودی می کند