مدلسازی و صحت سنجی دیوار برشی فولادی کوپل تحت بارگذاری چرخه ای در آباکوس

265
مدل سازی و صحت سنجی نمونه آزمایشگاهی دیوار برشی فولادی کوپل تحت بارگذاری چرخه ای در نرم افزار آباکوس Coupled Steel Plate Shear Wall in ABAQUS
pixel