سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان در کشور افزایش یافته است

355

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)