سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان در کشور افزایش یافته است

537
(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)
pixel