بوی عیدی، بوی پول

547

بوی عیدی... وضع توپ... بوی اسکناسهای رنگی... با اینا زمستونو سر میکنیم.