رتبه اول استان تهران توسط گروه سرود متوسظه1 صبا(بخش دو)

3,579

اجرای گروه سرود دبیرستان دوره اول صبا دانش آموزان موفق به کسب رتبه اول استانی شدند.