گزارش بوکس

177

گزارشی از عملکرد ۳ماهه اول سال جاری هیات بوکس غرب کرج با ریاست استاد محمد حسین قنبرپور به روایت تصویر