فیلم آموزشی آزمون فرض ها قسمت ششم: آزمون فرض نسبت موفقیت در دو جامعه

203
در این فیلم آموزشی آزمون فرض نسبت موفقیت در دو جامعه را توضیح می دهیم. برای فیلم ها و مطالب آموزشی بیشتر به سایت http://amar.ibep.ir مراجعه کنید.
pixel