بخشی از دوره «مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK» - بخش اول

299
بخشی از دوره «مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK» - بخش اول یکی از دشواری ها و دغدغه های کاربران راهنمای PMBOK و کسانی که خود را برای شرکت در آزمون PMP آماده می کنند، تعدد ابزارها و تکنیک های این استاندارد است. در ویرایش ششم این راهنما ابزارها و تکنیک ها در قالب ۷ گروه طبقه بندی شده اند، که کمک شایانی به فراگیری و تمرکز آنها می کند. ویدیوی حاضر بخش نخست مجموعه فیلم های کوتاهی است که پس از تشریح ساختار و دسته بندی ابزارها و تکنیک ها به تشریح این ابزارها و تکنیک ها خواهد پرداخت. دسترسی ب
pixel