آموزش نرم افزار حسابداری دودوتا-انبارگردانی

132

در این بخش به توضیح و آموزش علمی انبارگردانی به صورت عددی و ریالی براساس استاندارد بین المللی فایفو خواهیم پرداخت.