پایان خاص ماراتن سرباز آمریکایی به یاد همرزمانش

73

میکا هرندون ، یک نظامی آمریکایی ، برای گرامی داشت یاد ۳ نفر از همرزمانش در افغانستان در ماراتن بوستون دوید او فقط به هدف خود که به خط پایان رسیدن بود فکر میکرد و برایش مهم نبود که چگونه این اتفاق انجام پذیر و همانطور که میبینید او اینگونه ماراتن را پایان داد .

۱ هفته پیش
درنگ
درنگ 749 دنبال کننده