سخنرانی کوتاه پاپ به زبان اسپرانتو

238

عافیت طلبی پاپ، رهبر معنوی کاتولیک های جهان، به زبان بین المللی اسپرانتو.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده