سومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

1,605
مركز كارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد" سومین كنفرانس ملی كارآفرینی" را در تاریخ ۳ و ۴ دی ماه سال جاری برگزار نماید. مدلهای آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها، توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در میان دانشجویان و اعضای هیات علمی، توانمندسازی دانشجویان و ارتقای مهارت ها و قابلیت های کارآفرینانه آنها، نحوه استفاده و تعامل با بخش خصوصی در جهت توسعه کسب و کارهای نوین و دانش بنیان و بررسی الگوها و مدل های بین المللی در ارتباط با توسعه نوآوری و کارآفرینی از مهمترین اهداف این کنفرانس است.
pixel