ترومبوفلبیت و آمبولی ریه بعد از تعویض مفصل

123
برای دریافت وقت اینترنتی و مطالعه مقالات مرتبط لطفا به سایت دکتر عبدالهی فرد به نشانی www.drabdollahifard.com مراجعه کنید.
pixel