جلسه چهارم) ریاضی عمومی - تدریس انتگرال هموگرافیك مثلثاتی - انتگرال و كاربردها

1,346

ریاضی عمومی ١ ریاضی عمومی ٢ آزمون كارشناسی ارشد رضا شكرزاد ریاضی ١و٢ قسمت چهارم: حل انتگرالهای هموگرافیك مثلثاتی

کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 1