داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

مشاهده عنصر سدیم و واکنش آن در آب .

459
آنچه دانش آموز از نزدیک ببیند و لمس کند در ذهنش ماندگار خواهد شد و آزمایشگاه امکان این تجربه را فراهم می آورد؛ نمونه ای ازیک آزمایش ساده را ملاحظه میفرمایید.
pixel