هرم استراتژیک "سان" چیست؟

38

چگونه هرم استراتژیک "سان" شرکت سافت بانک را به سازمانی با ارزش میلیاردها تومان تبدیل کرد؟ پنج سطح این هرم چه چیزهایی هستند؟

pixel