قانون سیزدهم جهان هستی | قانون ظرفیت

385

هر کسی به اندازه ظرفیتش می تواند موفقیت کسب کند. جهان هستی سرشار از نعمت و فراوانی است .هر کسی به اندازه ظرفیتش از این دریای نعمت و ثروت برداشت می کند.

sormeyli2000
sormeyli2000 13 دنبال کننده