نشست نهم دوره CCNA -پروتکل TCP/IP - (بخش چهارم)IPv6

48
آموزش دوره CCNA فارسی فصل اول (مبانی شبکه) مجموعه پروتکل tcp/ip - لایهINTERNET - پروتکل IPv6 در نشست قبلی پروتکلهای لایه INTERNET در TCP/IP با IP ورژن 4 آشنا شدیم و در این نشست با ورژن 6 این پروتکل بعنوان نسل جدید IP Address ها و دسته بندی های آن آشنا می شویم.
pixel