این تار بر نت نشاط، کوک است!

341

برای داشتن موهایی نرم و لطیف، ترکیب روغن زیتون و گلیسرین، پیشنهادی طبیعی است.