چرا از داده ها لگاریتم می گیریم؟ (دلیل لگاریتم گیری از داده ها)

223
البته می توان به موارد ذکر شده، چند نکته را هم اضافه نمود: ️در تئوری های اقتصادی، اعداد اغلب مثبت در نظر گرفته می شوند. لگاریتم گیری به برقراری این فرض کمک می کند (به عنوان مثال قیمت هیچ گاه منفی نیست). ️لگاریتم‌گیری موجب کاهش چولگی مثبت داده‌ها شده، اثر داده های پرت را کم کرده و همچنین به برقراری فروض کلاسیک کمک می کند. ️مدرس: سیاوش محمدپور، پژوهشگر اقتصادی به کانال زاویه (نوشته های اقتصادی سیاوش محمدپور) در تلگرام بپیوندید. @zavieeh
pixel