جلسه یازدهم | آخرین آمادگی برای ظهور: اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه

1,327

جلسه یازدهم از مبحث "آخرین آمادگی برای ظهور: اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه" | محرم98

علیرضا پناهیان
علیرضا پناهیان 4.8 هزار دنبال کننده