مشاوره 3 دقیقه ای مصاحبه دکتری

879
همانطور که میدانید مصاحبه دکتری 50 درصد نمره و آزمون کتبی نیز 50 درصد نمره قبولی شما در مقطع دکتری را شامل میشود.
pixel