ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

راهکارهای عملی حمام کردن بیمار فرسایش مغز Bathing Dementia patients

419
حتی فکر حمام کردن بیمار مبتلا به دمانس در مراحل اول و بعضاً میانی بیماری، مو بر تن مراقب راست می کند! مشاجره لفظی، گریه و زاری بیمار، و درگیری به ظاهر غیر قابل اجتناب، یک روز آرام را به سمت فاجعه می برد. متاسفانه به دلیل عصبانیت مراقب، نمونه های بسیاری هم از فحاشی، درگیری فیزیکی، و آزار سالمند گزارش شده است. در این پادکست که در بیستمین جلسه رودرروی مراقبین فرسایش مغز کرمان ضبط شده است به راهکارهای تجربه شده توسط سایر مراقبین پرداخته ایم.
pixel