مصاحبه استادعباسی پس ازبازداشت؛پشت پرده هجمه ها چه بود

583

حسن عباسی: دستگاه های اطلاعاتی،مجلس و شورای نگهبان روی مسئله مذاکره روحانی با اسرائیلی ها حساس شده اند. همه مستندات را برایشان ارسال کرده ایم!