موج دوم بارش ها و آماده باش شهرداری ناحیه ۱ منطقه ۲۰

98

آماده باش کامل و تلاش شبانه روزی معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۲۰ و شهرداران در نواحی هفتگانه شهرداری منطقه ۲۰ در موج دوم بارش های تهران در گفت و گو با معصومه پورنظری شهردار ناحیه ۱ شهرداری منطقه ۲۰ تهران