کارناوال شیطان پرستی و قصه مصلوب شدن عیسی!

3,809
در حقیقت عیسی مصلوب نشد؛چون خدا عادل است بنابراین چنین نیست که طرح بریزد که بیگناهی را برای گناهان دیگران مجازات کند!!؛مسیحیت فعلی با این بدیهی مخالفند و فراتر از آن ادعا دارند که بخشی از خدا به شکل عیسی شد و آمد تا مصلوب و کشته شود تا گناهان ما را بردارد!!آنهم چه گناهی؛چون آدم و حوا بی اجازه میوه ممنوعه(معرفت نیک و بد)را خوردند پس همه فرزندانشان تا قیامت ذاتاً گنهکار به دنیا میآیند!!و باید خود خدا خودش را که در عین حال پسرش است مصلوب کند تا گناه ما را بردارد!!عقاید سرشار از تناقض؛ظلم و بی منطقی
pixel