آبگرم دماوند در سفر با موتور دور ایران

70

پدروپسر در سفر با موتور به دور حداقل نوار مرزی ایران تابستان سال نود و هشت