تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی و مرکز ملی فضای مجازی - شبکه ۱

92

این تفاهم نامه در راستای گسترش همکاری های مشترک و استفاده بهینه از ظرفیت های سازمان تامین اجتماعی و مرکز ملی فضای مجازی کشور، اجرای صحیح قوانین و مقررات تامین اجتماعی و ارایه آموزش های لازم برای افزایش رضایتمندی کارفرمایان و بیمه شدگان مشاغل مرتبط با فضای مجازی، تبادل داده و دسترسی به آمار و اطلاعات بر خط و توسعه پوشش بیمه ای شاغلین کسب و کارهای فضای مجازی امضا شد.