مطالعه مدل آیزینگ یک بعدی و دو بعدی بوسیله شبکه های عصبی(3)

126

سخنرانی هشتم- دکتر اسماعیل اسکندری(بخش سوم)// پنجشنبه(عصر)-12 مهر 1397-دانشکده فیزیک دانشگاه تهران