مصاحبه با پیرترین سراج کرمانشاه!

131
سراجی شغلی است که صدها سال قدمت دارد، در این قسمت از مصاحبه های شغلی به سراغ خانواده ای رفتیم که نسل اندر نسل مشغول فعالیت در این حرفه بوده اند.
pixel