جلسۀ سوم و چهارم نظام قدیم کلاس آنلاین فیزیک فرید شهریاری

3,229

ادامۀ بررسی مفهوم های مقدماتی حرکت شناسی