با ادامه طرح تحول نظام سلامت؛ کاهش هزینه های کمرشکن درمان دنبال می شود

97